MEALO YA THEKISO YA PALABALO

  1. Dilwana di tlarekisiwakaditlhophammedilwanatse di rekisiwang di tla a rekwakemothoyo o fang tlhwatlhwa e ekwagodimo go difeta.
  2. Morekisi fa a buile o buile. Morekisi o na le thataya go ganatlhwatlhwa e ebuiwang go sakgathalesege gore a tlhwatlhwake e ekwagodimo.
  3. Madi a peelelo a tlantshiwa go letlelelamoreki go tsenelelapalabalommemadi a peeleloaabowa fa o sareka kana o sa a dirisaotlhe.
  4. Morekisi o tshwanetse go duelakamadi kana ka cheque yabanka gone fo o moragogapalabalo. Morekiyo o saduelelengdilwana o tlalatlhegelwakemadi a peelelommedilwanatse o, di tlarekisiwa gone foo kana morekisi o tlabayaletsatsi le di tlarekisiwang gape ka lone.
  5. Dilwanatsotlhetse di rekilweng di tshwanetse go tsewa lone tsatsileo. Moragogathekiso go mo go moreki go bona gore dilwanatsagagwe di sireletsegile. Dilwanatse di rekilweng, di tshwanetse go kwalwa go supabopakijwatuelo. Dilwanatse di satsewangmomalatsing a supa (7 days), di tlannatsamorekisimmemorekiga a boelwekesepe.
  6. Moreki o rekaselwana “jaaka se ntse” go sakgathalesegeseemosasone, ga a kake a ngongoregela go morekisimoragogathekiso.
  7. Barekibabasaatlegangbapatelesega go tsayamadi a peelelopelegabatsamaya.